Algemene Voorwaarden lwwaxmelts.nl

1. Algemeen
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van lwwaxmelts.nl zijn deze voorwaarden van toepassing
Door een bestelling bij lwwaxmelts.nl te plaatsen gaat u akkoord met de in artikel genoemde voorwaarden.


2. Bestellingen
De aangeboden artikelen zijn zo volledig als redelijkerwijs mogelijk is beschreven en bezitten de eigenschappen die op de website worden genoemd. Alle aanbiedingen van lwwaxmelts.nl gelden als vrijblijvende uitnodiging tot het doen van een aanbod en zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand door uw acceptatie van het geen is afgeleverd.

3. Betaling
De bestelde artikelen dienen conform de instructies op de website vooraf te worden betaald. Betaalde bedragen voor artikelen die binnen de retourstermijn correct worden geretourneerd, zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald. Verzendkosten voor de retour zending zijn voor uw eigen rekening.


4. Levering
Aangeboden levertijden zijn indicatief. lwaxmelts.nl zal geaccepteerde bestellingen in beginsel binnen 48 uur uitvoeren. De hoogte van de bijdrage in de verzendkosten is op de website aangegeven. Ingeval de artikelen zichtbare gebreken vertonen wordt u verzocht dit direct te melden bij lwwaxmelts.nl, waarbij u verdere instructies over de afwikkeling zult ontvangen.5. Retourzending/ herroepingsrecht
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar lwwaxmelts.nl zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen 7,50 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan lwwaxmelts.nl geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons nemen.Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

6. Klachtenregeling
lwwaxmelts.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij lwwaxmelts.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij lwwaxmelts.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door lwwaxmelts.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot lwwaxmelts.nl. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient u zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft u de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van lwwaxmelts.nl niet op, tenzij deze schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door lwwaxmelts.nl, zal deze naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen.


7. Privacy
Bij het gebruik van de website en/of het plaatsen van een bestelling worden uw gegevens verwerkt in het klantenbestand van lwwaxmelts.nl. Alle gegevens worden opgeslagen en in eigen- of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering. Daaronder is mede te begrijpen: verwerking van bestellingen en betalingen en het toesturen van eigen commerciële uitingen en/of die van door ons geselecteerde derden. Op uw schriftelijk verzoek zullen de voor u opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt. Eventuele door u aangegeven correcties zullen, na accordering door lwwaxmelts.nl in de registratie worden verwerkt.


8. Slotbepalingen
De administratie van lwwaxmelts.nl wordt geacht juist te zijn en strekt partijen tot volledig bewijs, waarbij tegenbewijs is toegestaan. Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmafouten op de website(s) aanvaardt lwwaxmelts.nl geen aansprakelijkheid. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

formulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) — Aan 
LWWAXMELTS.NL
Geraniumstraat 7
4651ml Steenbergen
info@lwwaxmelts.nl
+31 85 004 1086

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :​— Bestelnummer :

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en) 

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)